ساخت وبلاگ jazebeha.com نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی
ابداع سازه جی - صفحه 4

ابداع سازه جی

????? ???? ????

???? ??? ????? ???? (space frame) ??? ??? ????? ????? ??????? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ?????? ???? ??????? ? ?? ????? ????? ????? ???? ??? ????? ?? ???? ??????? ???? ?? ?? ?????? ???? ?? ?????? ?? ????. ????? ???? ?? ?? ?????? ???? ?????? ????????? ??? ??????? ? ???? ??? ????????? ????? ??????. ?? ????? ????? ???? ? ?????? ????????? ???? ?? ???? ???? ? ???? ??? ????????? ?????? ?? ????? ????. ???? ???? ????? ???? ?? ???? ?? ??????? ?????? ?? ???? ???? ????? ??????. ??? ??? ?? ???? ?????? ??????? ????? ????? ???? ??????

?? ????? ???? ?? ?? ?????? ????? ????? ???? ?? ????? ?? ?? ?????? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ??????? ?????? ???? ? ??? ?? ??? ????? ?? ????. ?? ??????? ?????? ??? ????? ?? ????? ? ?? ????? ????? ?? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ????? ? ???? ?? ??? ?? ?????? ??? ????.
????? ???? ?? ?? ?? ??????? ?????? ??? ????? (????? ??????) ?? ???? ??? ???? ?? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? ?? ?? ??? ?? (????? ??? ??) ??? ?? ????. ??? ????? ?? ?????? ??????? ?????.
?????? ????? ???? ????? ???? ?? ???? ??? ?? ?????? ???? ????. ??? ?? ?????????? ??????? ?? ???. ????? ??????? ?????? ????? ?? ??? ????? ??? ? ?? ??? ???? ????? ?? ?????.
????? ????? ??? ????? ?? ??????? ???? ???? ????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ???? ?? ????: ???? ?? ???? ???? ??????? ???????? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ?? ??????? ?? ? ??? ?? ? ????. ???? ???? ???? ????? ?????? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ??????? ????? ??? ???? ???? ?? ??? ???? ???? ????. ??? ???? ???? ??? ???? ??? ????? ??????? ?? ??? ????. ?????? ?? ?? ??????? ?? ????? ???? ?? ????? ?? ???? ??????? ??? ?? ?????? ?? ????? ?? ???.

????? ???? ????

?????? ????? ????


1) ??? ???? ??? ???? ? ???? ????????? ?? ??????? ?? ????? ????

2) ???? ?????? ???? ????????? ????? ???? ?? ???? ???? ?? ? ?????

3) ????? ?? ????? ????? ????? ???? (space frame)

4) ????? ???? ??????? ???? ?????? ? .... ?? ???? ????? ????

5) ???? ?? ????? ? ????? ????? ????

6) ????? ??? ? ??? ???? ???? ???? ????? ???? ???? ???? ???? ?????????

7) ??????? ? ??? ? ??? ???? ???? ????? ????

8) ????? ??????? ?? ?? ????? ?? ? ????? ?? ???? ???? ????

9) ??? ?? ???? ??? ????? ???? ? ?????? ???? ????? ???? ?? ???? ???? ??? ?????????

10) ????? ???? ?????? ???? ??? ??? ?????? ? ???? ????? ??????

11) ????? ????? ????

12) ????? ??? ? ????? ????? ???? ?? ????? ???? ??? ????????? ?? ???? ?? ???? ????? ????

??? ???? ??? ??? ???? ???? ???? ????????? ????????? ?? ??????? ?? ????? ???? ?? ????? ???. ?? ?? ?????? ???? ??? ?? ??? ????? ???? ?? ?????? ?? ???? ????? ?? ????? ? ?????? ???? ??? ???? ???? ????????? ?? ??? ???? ???? ?????. ??? ?? ?????? ?? ?? ??? ???????????? ??? ?? ???? ???? ????? ???? ?????? ?? ??? ?? ???? ?? ? ?????? ?????? ?????? ? ?? ????? ?? ????? ???? ??? ????? ? ?? ??? ????? ??? ???? ????? ? ?? ??? ???? ???????? ?? ????? ????? ???? ??? ????????? ??? ?????. ?? ??????? ?? ???????? ???? ?? ??? ? ???? ?????? ??? ??? ?? ?????? ????? ???? ??? ????? ??? ?? ?? ??? ???? ??????? ???? ???? ????.
?????? ????? ???? ????? ???? ???? ???? ???? ????????? ??? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ????????? ???? ??? ? ?????? ??????? ????? ????? ? ????? ?? ???? ?? ????? ???. ???? ????? ????? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ??????? ????????? ????? ?? ?? ???????? ???? ????? ???? ????????? ????? ?? ??????. ???? ????? ???? ????? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ???? ???.? ?? ?????? ?? ?????? ???? ? ?????? ????? ???? ????????? ??? ?? ????? ?? ?????? ??? ????????? ??? ?? ???? ????? ????? ???? ??? ????? ?? ?????? ???.


برچسب ها : ????? ???? , ?????? ????? ???? , ???? ????????? , ???? ???? ????????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 23 مرداد 1397ساعت 12:50 توسط admin | | تعداد بازدید : 17

???? ???? ?????? ?????

???? ???? ????? ?? ????? ??? ? ??? ?? ?????? ????? 240 ????? ??? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ?? ?? ?????? ???? ??? ? ?? ???????? ????? ???? ???? ?? ????.
??? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ????? ?? ? ??? ?? ???? ???????? ???? ??????? ?? ????. ?? ??? ??? ???? ???? ????? ?????? ????? ???? ?? ?? ???????? ???? ????? ?? ????? ???? ????? ?? ???? ??? ???? ? ??????? ???? ?? ??? ??? ???? ???? ??????? ?? ???? ????? ?? ????.

??? ??? ?? ????? ?? ??? ?? ????? ? ??? ?????? ????? ?? ?????? ?? ??????? ????? ??? ? ??? ??? ???? ???? ?? ???????? ?? ????? ???? ???? ?????? ?? ????? ?????? ????? ? ?? ??? ??? ??? ????.
??? ?? ?????? .???? ???? ?????? ????? ?? ????? ?? ??? ???? ???? ????? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ????? ???? ???? ?? ??? ? ??? ?? ?????? ???? ?? ?????? ???? ???? ????? ? ????? ?????? ???? ??? ?? ???? ?? ????????? ?? ???? ???? ??? ????? ?????.
???? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ????? ????? ???. ?????? ??? ???? ???? ???????? ?????? ?? ???????? ?????? ????????? ? ??????? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ???. ??? ?????? ?? ??? ???? ???? ????????? ?? ???? ?????? ?? ???? ? ?? ?????? ????? ???? ? ????? ? ??? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ??? ?????? ??????. ???? ?? ??? ??? ?? ???? ??????? ? ????? ????????? ????? ??? ? ????? ??? ?? ??? ???? ??? ????????? ????? ?? ?????

???? ????  ?????? ?????

?????? ???? ???? ??????

?? ??? ???? ???? ????????? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ????? ???? ????? ?? ?????? ?? ????? ????? ????? ????? ?????? ????? ?? ??? ? ?? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ?? ???? ????? ?? ?????? ????? ??? ????? ????? ????? ?? ???? ???? ?? ?????? ??? ???? ?? ?? ????? ??????
???? ?? ??? ??? ?? ?? ??????? ?? ??????? ????? ???? ???? ???????? ?????? ?? ???? ???? ??? ????? ????? ?? ????? ???? ?? ???????? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ??? ??? .
???? ??? ?????? ?? ???? ???? ??? ??? ? ??? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ??? ????? ??? ????? ???? ?? ???? ?????? ?? ???? ??????? ?? ???? ????? ??? ??? ????? ??????? ? ??????? ??? ????? ??? ???? ?????? ??? ?? ????? ??? ????? ??? ? ??? ? ??? ???? ???? ????.
??????? ????????? ?????? ?? ???????? ???? 1010 ?? ???? ??? ????? ???? ????? ??? ????????? ?? ??? ???? ?? ???.
????? ?? ???? ???? ??? ???? ??????? ???? ??? ????????????? ?? ????? ????? ???? ???? ?? ???? ? ?????? ??????? ???? ? ?????? ?????? ???? ??? ??????? ??? ?? ????? ????? ?? ???? ?? ????? ??? ?? ???? ???? ????? ? ????? ????? ???? ? ?? ??? ?? ?? ?????? ?? ????.


برچسب ها : ???? ???? , ???? ???? ?????? , ???? ???? ????????? , ?????? ???? ???? ?????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 23 مرداد 1397ساعت 12:45 توسط admin | | تعداد بازدید : 17

???? ????????? ? ????? ????

???? ????????? ?????? ?? ?????(???) (Linear stand)
???? ????????? ?????? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ??? ?????? ????? ?????? ??? ????? ?? ???? ? ?? ?? ??? ?? ??? ????? ??? ???? ? ???? ???? ????????????? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ??? ????? ???. ?????? ?????? ????? ???? ?????? ???? ????????? ???? ???? ???? ????? ?? ????? ??? ????? ? ??? ?????? ?????? ?? ???? ???? ?????? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ? ??? ??????? ???? ?? ???? ???. ?? ??? ???? ?? ????? ???? ????? ?? ???? ?????? ? ?? ????? ???? ????? ??? ????? ?? ???.

???? ????????? ?????? ?? ?????

???? ????????? ???? (????) corner stand

???? ????????? ???? ?? ?????? ?? ???? ??? ??? ?? ???? ??????? ???????? ????? ???? ?? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ?????? ? ?????? ?? ????? ? ????? ?????? ????? ? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ????? ??? ?? ?????. ????? ???? ???? ??? ?? ????? ?? ????? ? ????? ? ?????? ?? ??????? ?? ? ??? ?? ?? ????. ?? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ???? ? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ???.

???? ????????? ????


???? ????????? ??? ????? ?? (???????) end stand

?? ?????? ?? ???? ????????? ???? ???? ??? ??? ????? ?? ?? ??????? ?????? ?? ??? ??????? ???????? ??? ???? ??? ???? ???? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ???? ????????????? ?? ????? ? ??? ?? ??? ????? ?? ???? ? ?????? ????? ?????? ?? ??? ?? ??????. ?? ??? ???? ?? ?? ???? ?? ????? ?? ?? ??? ?? ????? ??? ???? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ???.

???? ????????? ??? ????? ??


???? ????????? ????? ?? island stand

?????? ????? ???? ?????? ???? ????????? ???? ??? ????? ?? ?? ????? ??? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ????? ? ?? ???? ????? ???? ??? ? ?????? ?? ?????. ??? ??? ???? ?? ????? ???? ????? ????? ? ?? ??? ????? ? ??????? ??? ?? ?????? ??? ????? ?????? ???????? ?????. ??? ???? ?? ???? ???? ????? ????? ???? ? ????? ????? ???? ??????? ???? ?? ????? ? ???? ??????? ???? ???? ?? ????? ??????? ????? ?? ??? ???? ????? ????? ???? ? ?????? ?????? ?????? ????? ????.

???? ????????? ????? ??


برچسب ها : ???? ????????? , ????? ???? ????????? , ???? ????????? ???? , ???? ????????? ?????? , ???? ????????? ??? ????? ?? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 23 مرداد 1397ساعت 12:41 توسط admin | | تعداد بازدید : 17

???? ???? ???? ???? ?

???? ???? ???? ? ??????? ?? ??????? ?? ??? ?????? ????? ? ???? ??? ???????? ??? ????? ? ????? ??? ?? ???????? ?? ?? ???? ??? ???? ???? ?????? ???? ??? ? ?? ???? ???? ??? ???? ??? .

??? ??? ???? ?? ????? ?? ???? ???????? ?? ????? ????? ???? ???? ?????? ??? ??? ?? ???? ?? ?? ???????? ????? ? ?? ????? ?????? ????? ?? ???? ?????? ????????? ? ???? ??????? ?? ???????? ????? ????? ???? ???? ?? ???? ???? ??? ??? ?? ????????????? ????? ???????????? ???? ??????????? ???? ??? ???? ??? ?? ???? ?? ??????? ?? ??? ????? ? ??????? ???? ?? ???? ????? ???.
?? ????? ?????? ???????? ???? ??? ??? ? ?? ????? ????? ???? ????? ??? ???????? ??? ???? ?? ?? ???? ????. ??? ???? ?? ?? ???? ?? ??????? ????? ?? ???? ???? ? ?????? ? ????? ???? ? ????? ????? ? ???? ?? 5 ???? ????? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ??????? ????? ?? ???? ???? ?????. ?? ??? ????? ???? ???? ?? ? ???? ? ?? ????? ??????? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?????.

?? ???? ????? ? ?????? ???????? ????? ?? ????? ????? ???? ????? ?? ??? ???????? ??? ???? ?? ??????? ???.

 ???? ???? ???? ???? ?

??? ???? ?? ?? ???? ??????? ??? ???? ???? ?? ????:

??????? ????
??????? ??????
????? ?????
????? ????? ????
????? ????? ?
? ?? ????? ?? ??? ???? ????? ?? ???? ?? ?????? ?? ????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ?? ????.

???? ???? ????

?????????? ???? A : ?????? ? ???? ????? ?????? ?? ????????? ??? ????
?????????? ???? B : ?????? ? ???? ????? ?????? ?? ????? ???? ???????
?????????? ???? C : ??????? ???? ????? ?????? ?? ????? ??? ???????
?????????? ???? D : ??????? ???? ????? ?????? ?? ????? ??? ???????
?????????? ???? E : ??????? ???? ????? ?????? ?? ????? ??? ???????

?? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ?????? ? ?? ????? ?????? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?????.

??? ??? ? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ???? ???? ? ??????? ???? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ???????? ????? ???? ? ???? ??? ??? ???? ????? ????.


برچسب ها : ???? ???? , ???? ???? ???? , ???? ???? ????????? , ????? ???? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 23 مرداد 1397ساعت 12:36 توسط admin | | تعداد بازدید : 17

????? ???????? ???? ???? ????

???? ???? ?? ???????? ?????? ?? ??? ? ???? ?? ???? ?? ????????? ? ???? ????? ????. ?? ???? ?? ???? ??? ??? ???? ??? ????????? ?????? ? ???? ???? ?? ???????? ???. ?????? ?????? ??? ???????? ? ?????? ?? ????? ???? ? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ????? ????? ?????? ?? ???? ????.

???? ???? ? ????? ???????? ??? ?????

1-???????? ??? ????
??? ??? ???????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ???? ?????? ?? ???.
???????? ????? ????? ?? ?? ???? ?? ????? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ???????? ????.
???? ???? ?? ??? ???????? ?? ???? ?????? ???? ?????.

???????? ??? ????

2-???????? ??? ????? ??
??? ??? ???????? ??? ?? ?? ????? ????????? ?? ?? ????? ?????? ?? ???.

3-???????? ??? ???
????? ??? ???????? ?? ??? ????? ? ????? ?????????? ? ?????? ?? ?? ????? ??? ????????? ?????? ????????? ?????? ? ???? ?? ???? ?? ????.
???? ???? ? ???? ????? ?? ??? ???????? ?? ????? ?? ???? ??? ??????? ?? ????? ???.

???? ???? ? ????? ???????? ??? ??? ??????

???????? ??? ??? ???? ??
??? ??? ???????? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ? ?? ?? ???? ??? ?????? ?? ???.
???????? ??? ??? ?????? ?????
??? ?? ?????? ??? ??? ??????????? ? ????? ??????? ????? ??? ?? ????? ? ?????? ???? ???? ???? ???.
???????? ??? ?????? ???????? ????? ?? ???? ???????? ??? ??? ?????? ????? ?? ???? ?? ???.
?? ??? ?????????? ????? ????? ???? ??? ????.

???????? ??? ?????? ?????
?? ??? ??? ???????? ?? ?? ??? ???? ?? ? ?? ?????? ??? ??? ? ???? ???? ??????? ??? ????? ?? ??? ? ??????? ?? ?????? ??????? ? ????????? ????? ?? ?? ???? ? ????? ?????.

???????? ??? ??? ?????? ????????
?? ???? ???? ?? ??? ??? ???????? ?? ???? ????? ?????? ?????????? ? ???? ??? ?? ?? ????? ?????.
??????? ?? ?? ??? ?? ???? ??? ????? ?????? ?? ??? ????? ???????? ??? ?????? ?????????? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ???.

???????? ??????? ??????
??? ?? ??????? ??? ??? ???????? ?? ????????? ? ????? ????? ??????? ? ????? ?? ???? ???.
???? ???? ?? ??? ???????? ?? ??????? ?? ???? ? ?? ?? ???? ???? ?????? ?? ???. ???????? ??????? ????? ?? ???????? ?? ??? ??? ???????? ????? ?? ???.
???? ???? ?? ??? ???????? ?? ?????? ????? ???????? ???.


???????? ?????
??? ??? ???????? ????? ???? ? ?????? ???? ? ?? ????? ?????? ? ??????? ? ????? ???? ?????? ?? ???. ?? ??? ???????? ?????? ????? ??? ? ?????? ??? ?????? ? ???? ??????? ?? ????? ???? ???? ?????? ????? ? ?? ?????? ??? ?? ??????? ? ???????? ????? ???? ??????? ????? ? ?????? ??? ?? ?? ???? ????? ? ???? ?? ???? ??????.

???????? ?????


???????? ???? ?????? ????
???? ????? ??? ?? ??? ???????? ?? ?? ??? ???? ??? ????? ? ????? ???? ? ??????? ? ???? ?? ???? ?? ???? ? ?? ?? ??????? ????? ???????? ?? ????? ? ???? ?? ???? ???? ???? ??????? ? ?? ???? ?? ????. ????? ???????? ?????????? ? ????? ????? ?

???????? ?????
??? ??? ???????? ?? ?? ??????? ?? ??????? ? ?????? ??? ???? ? ?? ???? ????? ?????? ?????? . ?? ???? ????? ? ?? ??????????? ???????? ? ???? ? ??? ? ?? ????? ???? ?????? ????? ???????? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ?? ????????? ? ???????? ???? ?? ???? ???? ? ????? ?????? ? ?????? ?????? ?????.


برچسب ها : ????? ???????? , ????? ???????? ???? ???? , ???????? ????? , ???????? ??? ??? ?????? ???????? , ????? ???????? ??? ??? ?????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 23 مرداد 1397ساعت 12:32 توسط admin | | تعداد بازدید : 17

????? ???? ???? ?????? ????

????? ? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ??????? ???? ?? ????? ??? ????? ?????? ????. ????? ??? ?? ???? ???? ?????? ?????? ??? ???? ???? ???? ???? ????. ?? ??? ??? ????? ???? ? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ????? ?? ??? ??? ?? ???? ???? ????? ??? ?? ????:
1.???? ??? ??????
2.???? ??? ????? ????
3.???? ??? ?????? ????
?? ????? ???? ??? ??????

???? ??? ??????(Purpose built stands )

?? ??? ??? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ?? ?? ??? ??????? ???? ????? ?????? ??? ????? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ? ??????? ??? ????? ???? ????? ???? ? ?? ??? ????? ? ???? ???? ??????? ?????.

???? ??? ????? ???? Space Frame
???? ?? ??? ????? ???? ?? ?? ???? ????? ?? ????:
?- Indoor ( ?????)
?- Outdoor( ??????)

?? ????? ? ???? ??? ??? ???? ???? ?? ?? ????? ????? ? ??? ??????? ?? ??? ? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?????? ???? ?? ?????.?? ??? ??? ???? ???? ?? ?????? ??????? ?? ??? ?? ????? ?????? ?? ???????? ????? ???? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?????? ?? ????? ? ??? ????? ?? ?? ??? ?? ???? ? ???? ?? ???? ? ?????? ?? ????? ?? ?????. ??? ?? ??????? ????? ??? ??? ???? ???? ????? ??? ???? ? ????? ??? ?? ???? ???? ????? ????? ? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ??????? ???? ?? ????.

????? ???? ???? ?????? ????

????? ???? ?????? ?? ????????

???? ???? ?????? ?? ????? ????? ?????? ????? ?? ?? ???? ????? ?????? ???? ?????:
1.????? ???? ?????? ????
2.????? ???? ?????? ?????

????? ???? ?????? ????

???? ???? ?????? ???? ???? ????? ????? ??? ?????? ? ????? ?????? ????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???. ???? ??? ???? ?? ????? ???? ??? ? ?? ????? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ????????? ??? ????? ????. ?? ??? ??? ?? ???? ?? ????? ?????? ?? , ??? , ????? ??? , ???? ?????? , ????? ??? ???? ? ????? ? ... ??????? ???.

????? ???? ?????? ?????

????? ???? ??? ??? ???? ??? ?? ???? ?? ??? ??? ? ???? ????? ??? ???? ??????? ? ?? ????? ?????? ????? ? ???????? ????? ?? ????. ??? ??? ???? ?? ????? ????? ????? ????? ?? ????? ???????? ???? ????? ??? ?? ??????? ? ?????? ??????? ? ??? ???? ?????? ??? ????? ???????? ?? ?????.


برچسب ها : ????? ???? ???? , ???? ??? ?????? , ????? ???? ?????? ???? , ????? ???? ?????? ????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 23 مرداد 1397ساعت 12:25 توسط admin | | تعداد بازدید : 16

نکاتی برای حکاکی شیشه و آینه با دستگاه لیزر

امروزه دستگاه لیزر CO2 در صنعت کاربرد فراوانی دارد. با استفاده از این نوع دستگاه لیزر به راحتی می‌توان بر روی انواع مواد غیر فلزی از جمله شیشه، چرم، چوب، پلاستیک، سنگ، پارچه، اکرلیک، پلکسی گلاس، مواد پلیمری و کامپوزیتی حکاکی کرد.
همانطور که اشاره شد، یکی از موارد استفاده دستگاه لیزر CO2 حکاکی بر روی انواع شیشه تخت (آینه یا شیشه پنجره)، منحنی و گرد (انواع لیوان و گیلاسی) و حجیم و مخروطی (انواع بطری) می‌باشد. در واقع این دستگاه امکان ایجاد انواع حک و شکل های متنوع را بدون آنکه آسیبی به سطح شیشه وارد و یا شکسته شود، فراهم ساخته اند.

پیش از انتخاب دستگاه لیزر و شروع فرایند حکاکی بر روی شیشه، باید میزان حساسیت و قدرت آن را در نظر گرفت. شیشه‌های ارزان قیمت و ماشینی به علت داشتن ساختاری منظم و میزان سرب کمتر انتخابی مناسب برای حکاکی با لیزر به شمار می‌آیند. شیشه‌های گران قیمت و دست‌ساز، در صورتی که با کار لیزر و عملکرد آن آشنایی نداشته باشید، انتخاب مناسبی محسوب نمی‌شوند. زیرا احتمال ترک خوردن و یا شکسته شدن این گونه شیشه‌ها در هنگام کار و بر اثر گرمای ایجاد شده توسط دستگاه لیزر وجود دارد.
در صورت انجام حکاکی بر روی آینه، باید توجه داشت که هیچ‌گاه سطح بازتاب کننده آن به سمت لیزر قرار نداشته باشد. زیرا ممکن است ناخواسته لیزر به سمتی دیگر بازتاب شده و حادثه بیافریند. با استفاده از دستگاه لیزر CO2 جیوه پشت آینه پاک شده و سطح حکاکی شده نیز مات می‌شود اما شیشه حکاکی نمی‌شود.
برای حکاکی بر روی لیوان، گیلاس و یا شیشه‌های منحنی، از ابزاری با نام روتاری استفاده می‌شود. همچنین برای حکاکی بر روی شیشه‌هایی که دسته دارند از ابزاری تحت عنوان روتاری قیمت دستگاه برش لیزری استفاده می‌شود. برای حکاکی بر روی این‌گونه محصولات، لیوان را باید طوری در دستگاه لیزر قرار داد که دسته آن در حین حکاکی حرکت نکرده و ثابت باقی ماند

حکاکی لیزری عکس روی شیشه

امروزه حکاکی لوگو، آرم، نوشته، عکس و ... بر روی شیشه و آینه کاری سخت و دور از ذهن به شمار نمی‌آید. در واقع با استفاده از دستگاه لیزرمی‌توان به راحتی بر روی انواع شیشه حکاکی کرده و اجسام دکوری به منظور تبلیغات، یادبود و غیره ساخت.
همانطور که گقته شد یکی از انواع حکاکی بر روی شیشه و آینه با استفاده از دستگاه لیزر، حک چهره و یا عکس می‌باشد که یکی از بهترین روش‌ها برای ثبت خاطرات و لحظات زیبا به شمار می‌آید. بر خلاف عکس‌های معمولی، عکس‌های حک شده بر روی شیشه هیچ‌گاه تغییر رنگ نداده و کم‌رنگ نمی‌شوند. برای تمیز کردن این محصولات می‌توان از پارچه‌های میکروفایبر (مانند آن چه برای تمیز کردن عینک به کار برده می‌شود) استفاده نمود.
عکس‌های با کیفیت بالا و با فرمت jpg.، bmp. و یا png. را می‌توان با استفاده از نرم‌افزارهای گرافیکی به صورت یک فایل برای حک بر روی انواع شیشه آماده ساخت. این فایل بعد از اعمال تغییرات در نور و سایه‌ و یا اضافه کردن متن و نوشته دلخواه به عکس، برای آغاز حکاکی به دستگاه لیزر فرستاده می‌شود. با این روش امکان حک تصاویر با سرعت و کیفیت بالا فراهم شده است.


برچسب ها : حکاکی لیزری , دستگاه حکاکی لیزری , دستگاه برش لیزری , قیمت دستگاه برش لیزری ,
+ نوشته شده در شنبه 16 تير 1397ساعت 10:52 توسط admin | | تعداد بازدید : 27

نکات مهم در خرید دستگاه برش لیزری فلزات

برای اکثر تولیدکنندگان خرید دستگاه لیزر سرمایه‌گذاری بزرگی به‌شمار می‌آید. دستگاه لیزر تأثیر بسیار زیادی بر کل فرایند تولید خواهد داشت. از آن جایی که خرید این تکنولوژی کاری روزمره نمی‌باشد، پیش از انتخاب آن باید بسیار دقت کرد تا تصمیم اشتباهی گرفته نشود. زیرا اصولا تولیدکنندگان، سال‌ها از دستگاه خریداری شده استفاده می‌کنند.
آیا می دانید بهترین راه برای خرید دستگاه لیزر برش چیست؟ حتی اگر شما در حال حاضر دستگاه لیزر خریداری کرده‌اید، چند وقت از خرید شما گذشته و چه چیزی از آن موقع تغییر کرده است؟

در این راهنما سعی داریم تا در تصمیم گیری برای خرید دستگاه برش لیزری شما را را یاری رسانیم:
-کاربرد این دستگاه برای کسب و کار ما چه خواهد بود؟
شاید سوال اصلی که پیش از خرید دستگاه برش لیزری باید از خود بپرسیم این است که " آیا حتما باید این دستگاه را خریداری کنیم؟" در موارد بسیاری، سرمایه‌گذاری و خرید یک سیستم جدید برای برش مواد امری توجیه‌پذیر و منطقی به نظر می‌رسد. صنعتگران بر این باورند که سرمایه‌گذاری بر روی تمام راه‌ها و روش‌های موجود می‌تواند ضررهای احتمالی را به حداقل برساند. اما آن‌چه ضروری می‌باشد، شناخت دستگاه‌ها و ابزارهای متنوع و کاربرد آن‌ها در صنایع مختلف می‌باشد. هر کدام از دستگاه‌های موجود در بازار توان و کاربرد متفاوتی دارند که بهتر است پیش از انتخاب و خرید یک دستگاه لیزر به خوبی با قابلیت‌های آن آشنا شد.
-آیا خرید دستگاه لیزر ضروری می‌باشد؟
در غیاب دستگاه لیزر در کسب و کارتان، ارائه‌ کارها و سفارشات به تشکیلاتی که با لیزر کار می‌کنند ضروری به نظر می‌رسد. در این حالت ریسک خرید و سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت. البته نیاز هست برای تحویل سفارشات زمان‌بندی مشخص و انعطاف‌پذیری لازم را داشت. اما تقریبا تمام صنایع زمانی با است سوال مواجه می‌شوند که " آیا بهتر نیست یک دستگاه لیزر خریداری کرده تا مشکلات مربوط به زمان‌بندی را کاهش داد؟"
در این حالت بهترین راه برای پاسخ دادن به سوال فوق، بررسی هزینه‌های پرداخت شده طی ماه‌های گذشته برای انجام برش لیزری می‌باشد. به گفته هنری فورد " اگر به ماشین نیاز داشته باشید و آن را خریداری نکنید، در نهایت متوجه خواهید شد که مدت‌ها پیش هزینه آن را پرداخت کرده و آن را ندارید!"
می‌توانید به این سوال‌ها پاسخ دهید تا میزان نیاز به خرید لیزر را در کسب و کارتان بسنجید:
•چند بار به خاطر تأخیر در تحویل قطعات دچار زیان شده‌اید؟
•آیا تا به حال به خاطر پایین بودن کیفیت قطعات برش خورده مجبور به پس فرستادن آن‌ها شده‌اید؟
•تا چه حد وجود دستگاه لیزر می‌تواند به حد موفقیت شما کمک رساند؟


برچسب ها : دستگاه برش لیزری , دستگاه لیزر برش , ماشین برش لیزری , خرید دستگاه برش لیزری ,
+ نوشته شده در شنبه 16 تير 1397ساعت 10:49 توسط admin | | تعداد بازدید : 31

مواد برش لیزری ـ بخش دوم

برش دهنده های لیزری کنترل بسیار ظریفی را بر روی برش و حکاکی طیف وسیعی از مواد فراهم می کنند. در این مقاله قصد داریم مواد مختلفی که می توانید با لیزر مورد استفاده قرار دهید را معرفی نماییم. مزایا و معایب هر کدام از مواد نیز توضیح داده شده است. شما می توانید از این راهنما برای انجام برش و حکاکی استفاده کنید.
بامبو:
بامبو از لحاظ فنی یک چمن محسوب می شود و چوب نیست. همانند چوب، بامبو نیز به صورت ورقه های سه لایه ای در دسترس است . شما می توانید از ورقه های ۱/۴″ و ۱/۸″ استفاده کنید.
مزایا:
ظاهر زیبایی دارد.
برای پایان کار نیازمند سنباده زنی زیادی نیست.
مواد سازگار با محیط زیست دارد.
بسیار محکم و متراکم است.
معایب:
برش بامبو لبه هایی را ایجاد می کند که نیاز به تمیز کاری دارد.
تقریبا گران قیمت است.
این مواد را از کجا می توان تهیه کرد؟
این مواد را می توان از فروشندگان محلی تامین نمود. برخی از ورقه های سه لایه را می توان به صورت آنلاین نیز خریداری کرد.

MDF:
MDF یک محصول عالی برای لیزرهاست. از آنجایی که MDF به صورت کارخانه ای تولید می شود یک ماده عالی برای برش لیزری محسوب می شود. عملکرد این ماده در زیر لیزر قابل پیش بینی است. برش هایی که بر روی MDF ایجاد می شود بسیار عالی است.
مزایا:
به خوبی نمی توان روی آن حکاکی انجام داد.
مواد ثابت منجر به ایجاد برش های قابل پیش بینی در لیزر می شود.
معایب:
به خوبی نمی توان روی آن حکاکی انجام داد.
از کجا می توان MDF را تهیه کرد؟
این مواد را به راحتی می توان از فروشندگان محلی تامین کرد.
فلزات:
آلومینیوم آندی شده را می توان به راحتی حکاکی کرد.

برنج:
برنج های پوشش داده نشده را نمی توان با لیزر حکاکی کرد زیرا بسیار بازتابی است. باید پوششی همچون رنگ روی آن قرار گیرد.
شیشه:
شیشه را می توان با لیزر به خوبی حکاکی کرد. این شیشه ها شامل بطری آب و شیشه های ساده و مسطح است.

سنگ:
شما می توانید بر روی انواع مختلفی از سنگ ها حکاکی کنید. سنگ برای برش دادن بسیار سخت است . در این شرایط می توان از لیزرهای CO2 استفاده کرد.سنگ یک ماده سخت است. برخی از سنگ ها بهتر از سایر موارد حکاکی می شوند. برای اینکه حکاکی خوبی داشته باشید، باید با سنگ هایی شروع کنید که نرم هستند. سنگ های رودخانه ای گزینه خوبی برای شروع محسوب می شوند.

سنگ مرمر:
حکاکی بر روی سنگ مرمر به خوبی انجام می شود. این ماده بسیار سخت است بنابراین باید از تمامی قدرت لیزر استفاده کنید. در تصویر زیر نمونه ای از مرمر سیاه را مشاهده می کنید. حکاکی بر روی آن ظاهر طبیعی دارد.

گرانیت:
بر روی گرانیت نیز می توان حکاکی کرد اما حکاکی بر روی آن به خوبی سنگ مرمر نیست زیرا گرانیت یک ماده ثابت نمی باشد. گرانیت از مواد معدنی متعددی تشکیل شده است. این تنوع باعث می شود سختی آن نیز متغیر باشد. بنابراین گرانیت حکاکی شده همانند سایر موارد نرم نخواهد بود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، رنگ حکاکی نیز ثابت نیست.

سایر مواد:
مواد متعددی را می توان با لیزر برش داده یا حکاکی کرد. اگر دوست دارید ماده ای را امتحان کنید حتما آن را تجربه نمایید. در ادامه با برخی از مواد دیگر آشنا می شوید:
تخته سفید
پارچه
کاغذ
محصولات:
یکی از قسمت های سرگرم کننده در مورد لیزر، محصولات حکاکی شده است. این محصولات شامل پوشش های تلفن همراه، لپ تاپ؛ بطری ها و سایر موارد است.

موادی که باید از آنها اجتناب کنید:
پی وی سی (PVC )و وینیل برای استفاده در لیزر اصلا امن نیستند. انجام فرآیند لیزر بر روی این مواد می تواند گاز کلر خورنده و سمی ایجاد کند که این گاز نیز می تواند به لیزر آسیب جدی وارد نماید


برچسب ها : مواد برش لیزری , حکاکی لیزری , دستگاه حکاکی , دستگاه های لیزر برش و حکاکی ,
+ نوشته شده در شنبه 16 تير 1397ساعت 10:44 توسط admin | | تعداد بازدید : 28

مواد برش لیزری ـ بخش اول

برش دهنده های لیزری کنترل بسیار ظریفی را بر روی برش و حکاکی طیف وسیعی از مواد فراهم می کنند. در این مقاله قصد داریم مواد مختلفی که می توانید با لیزر مورد استفاده قرار دهید را معرفی نماییم. مزایا و معایب هر کدام از مواد نیز توضیح داده شده است. شما می توانید از این راهنما برای انجام برش و حکاکی استفاده کنید.
آکریلیک:
آکریلیک نوعی پلاستیک است که یک ماده رایج مورد استفاده در برش لیزری می باشد. واژه آکریلیک برای محصولاتی استفاده می شود که حاوی مواد مشتق شده از آکریلیک اسید یا ترکیبات مرتبط هستند. اغلب، این واژه برای توصیف یک پلاستیک شیشه مانند و شفاف به نام پلی( متیل) متاکریلات(PMMA) مورد استفاده قرار می گیرد. PMMA نیز آکریلیک شیشه ای نامیده می شود. برای لیزر، آکریلیک را می توان به ضخامت های متعددی تبدیل کرد.
مزایا:
در رنگ ها و ضخامت های متعددی موجود است.
سبک است.
ورقه ها با کاغذهایی متورق شده اند که از آن در طول برش لیزری محافظت می کند.
پردازش های بعدی نیاز نیست.
معایب:
تقریبا گران قیمت است.
زود می شکند.
به آسانی خراش بر می دارد.
این مواد را کجا می توان پیدا کرد؟
شما می توانید ورقه های آکریلیکی را در مغازه های پلاستیک فروشی محلی پیدا کنید. کافی است عبارت فروشنده آکریلیک را در منطقه خود جستجو کنید. اگر در منطقه ای زندگی می کنید که نمی توانید آن را به صورت محلی تهیه کنید باید به صورت آنلاین سفارش دهید. آکریلیک به صورت ورقه ای تامین می شود. بیشتر تامین کنندگان سعی می کنند ورقه های مورد نیاز را برای شما برش دهند. اگر تامین کنندگان محلی شما ورقه های آکریلیک را بر اساس سفارشی که دریافت می کنند برش می دهند می توانید تکه های باقی مانده از برش را با قیمت کمتری خریداری کنید. این یک روش عالی برای صرفه جویی در هزینه هاست.

چوب:
چوب یک ماده رایج برای برش لیزری است. برخی از افراد از اینکه می توان چوب را با لیزر برش داد شگفت زده می شوند. آنها انتظار دارند با برخورد پرتوهای لیزری به چوب، آتش سوزی ایجاد شود. اگرچه این احتمال وجود دارد اما روش های مختلفی نیز برای جلوگیری از بروز مشکل وجود دارد که می توان مطمئن بود این اتفاق رخ نمی دهد. در ناحیه برش، باید هوایی همراه با لیزر دمیده شود. این کار کمک می کند گرمای حاصل از چوب دور شود و امکان احتراق وجود نداشته باشد. برش بر روی چوب با استفاده از دستگاه برش لیزری چوب را می توان به راحتی برش داد.تخته سه لایی را می توان مورد استفاده قرار داد.
مزایا:
تقریبا ارزان است.
همه جا در دسترس است.
معایب:
برش چوب ممکن است باعث سوختن لبه های کار شود. برخی از افراد این ظاهر را به هیچ عنوان دوست ندارند.
حالت طبیعی چوب، عیوبی را ایجاد می کند که ممکن است بر روی نتایج نهایی تاثیر بگذارد.
پردازش های بعدی برای ایجاد ظاهری مناسب نیاز هست.
از کجا می توان این مواد را پیدا کرد؟
بیشتر چوب های سه لایه را می توان در خرده فروشی ها پیدا کرد. برای اینکه ماده با کیفیتی داشته باشید در مورد فروشنده تحقیق کنید.


برچسب ها : برش لیزری , دستگاه برش لیزری , مواد برش لیزری , قیمت دستگاه برش لیزری ,
+ نوشته شده در شنبه 16 تير 1397ساعت 10:41 توسط admin | | تعداد بازدید : 27